Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (V.O.P.)

ISIMPLY ­ Webové & Grafické studio místem podnikání Bolatice, Na lánech 40, 747 23, Česká republika Provozovna: Na lánech 40, 747 23, Česká republika IČ: 04076672, (dále jen zhotovitel) tímto zveřejňuje své obchodní podmínky, za kterých jsou uzavírány smlouvy o dílo, přijímání objednávek, termíny zhotovení díla, cena díla, jakož i ostatní podmínky, za kterých je možné s ním, jako s podnikatelem spolupracovat či uzavírat smlouvy.

1. Uzavření smlouvy o dílo Se zhotovitelem je možné uzavřít smlouvu o dílo tak, že mu bude doručena objednávka e­mailem, telefonicky, písemně či bude uskutečněna osobně. V případě, že je objednávka písemná musí obsahovat minimálně přesnou specifikaci díla, které má být zhotovitelem provedeno, cenu, za kterou má být dílo zhotoveno a termín, ve kterém má být dílo dodáno a specifikaci osoby, která je objednatelem (dále jen objednatel). Zhotovitel si vyhrazuje právo tuto objednávku odmítnout, a to ve lhůtě 10 pracovních dní. Pokud tak zhotovitel neučiní, je smlouva uzavřena. Smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem může být uzavřena též tak, že objednatel potvrdí zakázkový list – závaznou objednávku, kterou mu předloží zhotovitel. V případě, že dojde po uzavření smlouvy ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, resp. zrušení objednávky, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s uzavřením smlouvy s objednatelem, resp. přijetím jeho objednávky.

2. Cena díla Podpisem těchto obchodních podmínek potvrzuje objednatel, že se seznámil s platným ceníkem dodavatele a že s cenami souhlasí. Toto neplatí, pokud mezi zhotovitelem a objednatelem je sjednána ve smlouvě cena jiným způsobem.

3. Grafické návrhy Objednatel svým podpisem potvrzuje, že bere na vědomí, že poté, kdy schválí grafické návrhy díla předložené mu zhotovitelem, bude dílo předáno do výroby a nejsou již možné další změny zadání. Za správnost všech údajů v grafickém návrhu odpovídá objednatel.

Při pozdějším zjištění chybnosti údajů není objednatel oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody.

4. Platební podmínky Platba se provádí pouze bankovním převodem při převzetí zboží. Dodavatel může požadovat složení zálohy až do výše 60% ceny díla.

5. Termín dodání Termín pro výrobu předmětu objednávky začíná běžet až schválením konečného grafického návrhu objednavatelem. Jednotlivé termíny dodání vyplývají jednak z ceníku, kde jsou uvedeny  (předběžné, ukázkové) u jednotlivých druhů zboží, avšak mohou být sjednány též individuálně, pokud zhotovitel nemůže garantovat standardní termín dodání zboží.

6. Obchodní podmínky / ISIMPLY­ Webové & Grafické studio Bolatice.